O nás

Dne 22. září 2016 nám bylo rozhodnutím Krajského Jihočeského kraje vydáno (pod č.j. KUJCK/121302/2016/masz),   Pověření k výkonu sociálně-právní ochrany dětí v rozsahu dle § 11 odst. 1 písm. a), § 11 odst. 1, písm. c), § 47b, zk. o SPOD.

Dne 2. února 2017 má naše organizace registrovanou sociální službu: Sociálně aktivizační služba pro rodiny s dětmi, kdy naše cílová skupina jsou děti a mládež ve věku od 6 do 26 let, ohrožené společensky nežádoucími jevy, rodiny s dětmi na území ORP Dačice.

Od září 2017 jsme zařazení do Sítě poskytovatelů sociálních služeb Jihočeského kraje, kde máme zařazenou službu Sociálně aktivizační služba pro rodiny s dětmi s působností na území ORP Dačice.

Mezi cíle naší organizace patří především:

  • poskytování provázení pěstounským rodinám a uzavírání dohod o výkonu pěstounské péče,
  • poskytování vzdělávání, poradenství, dalších služeb napomáhajících seberozvoji pěstounů hostitelům nebo zájemcům o problematiku náhradní rodinné péče,
  • poskytování sociálních služeb, odborného poradenství, pro děti, mládež, dospělé a celé rodiny v oblastech výchovy, vzdělávání a prevence sociálního vyloučení,
  • poskytování služeb, odborného poradenství, pro děti, mládež, dospělé a celé rodiny v oblasti prevence sociálně-patologických jevů, rizikového chování a v oblasti péče o
    dítě a rodinu,
  • další činnost a služby podporující poslání společnosti,
  • osvětová činnost,
  • spolupráce s dalšími právnickými osobami i občany v regionu i mimo něj, především spolupráce s dalšími neziskovými organizacemi, organizacemi a orgány státní správy a samosprávy a dalšími subjekty.

Rada spolku

Bc. Rostislav Skotnica, DiS.
předseda spolku, statutární zástupce

Jitka Pikalová, DiS.
místopředsedkyně spolku

Mgr. Eva Pikalová
členka rady