Co je pěstounská péče

Do pěstounské péče svěřuje soud  děti, jejichž výchova nemůže být zajištěna jejich biologickými rodiči. Pěstoun o dítě osobně pečuje a vykonává přiměřeně práva a povinnosti místo rodičů. Do pěstounské péče je dítě svěřeno na základě soudního rozhodnutí.fotografie šťastné rodiny Pěstounská péče zajišťuje dítěti chybějící rodinné prostředí. Vazby dítěte na biologickou rodinu nejsou zpřetrhány. Rodiče zůstávají zákonnými zástupci dítěte. Pěstoun má právo zastupovat dítě a spravovat jeho záležitosti pouze v běžných věcech. Pro důležitá rozhodnutí se žádá souhlas zákonného zástupce dítěte (vycestování do zahraničí, odklad školní docházky, operace…) nebo se o souhlas žádá soud, pokud zákonný zástupce není k dispozici. Pěstounská péče umožňuje přijetí do rodiny takového dítěte, které není právně volné. Nejčastěji to jsou děti s různými zdravotními či psychickými obtížemi, děti starší, početnější sourozenecké skupiny a děti jiného etnika. Děti žijící v péči pěstounů mohou být kontaktovány svými rodiči a pěstouni musí umožnit, aby se děti s rodiči vzájemně mohli setkávat, pokud to nenarušuje jejich vývoj nebo to soudem nebylo rodičům zakázáno. O doprovázení na tzv. asistovaný kontakt mohou pěstouni požádat svou doprovodnou organizaci, se kterou mají uzavřenu dohodu o výkonu pěstounské péče. Pěstounská péče končí zletilostí dítěte, ale dávky (odměna pěstouna a úhrada potřeb dítěte svěřeného do PP) jsou vyplácena dál, pokud se již zletilé dítě dále vzdělává denním studiem a připravuje se na svoje budoucí povolání. Pěstounská péče může být zrušena i z jiných důvodů (na žádost dítěte, na návrh OSPOD), a to vždy rozhodnutím soudu. Soud pěstounskou péči zruší vždy, požádá – li o to sám pěstoun. Každá pěstounská rodina má povinnost uzavřít dohodu o výkonu pěstounské péče a to do 30 dnů od nabytí právní moci rozhodnutí o svěření dítěte do PP. Může ji uzavřít s místně příslušným odd. sociálně – právní ochrany, či pověřenou organizací, které bylo vydáno pověření místně příslušným krajským úřadem k doprovázení v rámci dohod o výkonu PP či PPPD.

 

Pokud jsme Vás oslovili a máte zájem s naší organizací uzavřít dohodu

Neváhejte nás kontaktovat