Dohoda o výkonu pěstounské péče

Dohoda o výkonu pěstounské péče dává vzájemné spolupráci pěstouna a doprovázející organizace právní rámec.

Ze zákona má každý pěstoun povinnost uzavřít dohodu do 30 dnů ode dne nabytí právní moci rozhodnutí příslušného orgánu

a) o svěření prvního dítěte do péče osoby pečující (v případě dlouhodobých pěstounů),

b) o zařazení do evidence osob, které mohou vykonávat pěstounskou péči na přechodnou dobu (v případě pěstounů na přechodnou dobu).

Dohodu, která je veřejnoprávní smlouvou, může pěstoun uzavřít se subjektem pověřeným dle zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí. Pěstoun může být doprovázen krajskými úřady, obecními úřady s rozšířenou působností, obecními úřady, příspěvkovými organizacemi krajů a obcí, nestátními neziskovými organizacemi či fyzickými osobami s příslušným pověřením.

 

Pokud jsme Vás oslovili a máte zájem s naší organizací uzavřít dohodu

Neváhejte nás kontaktovat