Informace pro nové pěstouny

Základní informace ohledně pěstounských dávek

Dne 1. ledna 2022 vstoupila v platnost novela zákona o sociálně právní ochraně dětí.Zákon nově rozlišuje dva druhy pěstounské péče: 1. Zprostředkovanou pěstounskou péči – pěstounská péče poskytovaná dítěti osobou pečující po doručení oznámení o vhodnosti této osoby stát se pěstounem tohoto dítěte – pěstounská péče na přechodnou dobu, – pěstounská péče poskytovaná sourozenci dítěte svěřeného do pěstounské péče, je-li poskytovaná toutéž osobou pečující. Budoucí pěstoun u této pěstounské péče musí projít odbornou přípravou, oznámení krajského úřadu o vhodnosti stát se pěstounem svěřeného dítěte. 2. Nezprostředkovanou pěstounskou péči pěstounská péče, kdy je dítě v osobní péči osoby příbuzné nebo blízké, případně si pěstoun sám dítě vybere a požádá o jeho svěření do pěstounské péče.

Dávky pěstounské péče

1.       Pro pěstouny na přechodnou dobu stanovení odměny pěstouna na úrovni 1,8 x minimální mzda za kalendářní měsíc a navýšení za každé další dítě svěřené do péče a navýšení, pokud jde o dítě závislé na pomoci jiné fyzické osoby.

2.       Pro zprostředkované dlouhodobé pěstouny (obdrželi oznámení krajského úřadu o vhodnosti stát se pěstounem svěřeného dítěte)
odměna pěstouna ve výši 1,0 x minimální mzda za kalendářní měsíc za péči o 1 dítě.

3.       Pro nezprostředkované pěstouny (návrh na svěření dítěte do péče podávali přímo k soudu z důvodu, že jde o osoby dítěti příbuzné či blízké,
neabsolvují odborné posouzení a přípravy) – nově již nikoli odměna pěstouna, ale příspěvek při pěstounské péči ve výši 2,3 x životní minimum jednotlivce za každé dítě, resp. 1,8 x životní minimum jednotlivce u prarodičů se subsidiární vyživovací povinností.

V případě dítěte závislého na péči jiné osoby ve st. II-IV pak 5,5 x ŽM.

Tato dávka není brána jako příjem ze závislé činnosti, to znamená, že:

 • Příspěvek při pěstounské péči nepodléhá předpisům o dani z příjmu (nelze z této dávky uplatňovat daňová zvýhodnění – tato lze z jiných příjmů, slevu na vyživované dítě může uplatnit i např. manžel).
 •  Příspěvek při pěstounské péči se nezapočítává do rozhodného příjmu pro dávky státní sociální podpory, tj. nijak neovlivní nároky na zejména příspěvky na bydlení, přídavek na dítě (kde došlo od 1. 7. 2021 ke zvýšení a rozšíření nároku).
 • Pobírání této dávky také nevylučuje (na rozdíl od odměny pěstouna) nárok na předčasný starobní důchod.
 • Z příspěvku při pěstounské péči lze srážet exekuce (jsou-li nyní z odměny pěstouna sráženy exekuce je třeba řešit).

Příspěvek při převzetí dítěte

Nárok na příspěvek při převzetí dítěte má osoba pečující, která převzala dítě do pěstounské péče.

Výše příspěvku při převzetí dítěte činí, jde-li o dítě ve věku:

 1. do 6 let, 8 000 Kč,
 2. od 6 let do 12 let, 9 000 Kč,
 3. od 12 let do 18 let, 10 000 Kč.

Příspěvek na úhradu potřeb dítěte

Nárok na příspěvek na úhradu potřeb dítěte má nezletilé nezaopatřené dítě svěřené do pěstounské péče. Nárok je zachován i po dosažení zletilosti dítěte, nejdéle však do dvacátého šestého roku jeho věku, jde-li o nezaopatřené dítě podle zákona upravujícího státní sociální podporu, které trvale žije a společně uhrazuje náklady na své potřeby s osobou, která byla do dosažení jeho zletilosti osobou pečující.

Výše příspěvku na úhradu potřeb dítěte činí za kalendářní měsíc:

 1. 4 950 Kč pro dítě ve věku do 6 let,
 2. 6 105 Kč pro dítě ve věku od 6 do 12 let,
 3. 6 985 Kč pro dítě ve věku od 12 do 18 let,
 4. 7260 Kč pro dítě ve věku od 18 do 26 let.

Jde-li o dítě, které je podle zákona o sociálních službách osobou závislou na pomoci jiné fyzické osoby, činí příspěvek na úhradu potřeb dítěte:

Dítě ve věku Dítě ve stupni závislosti I
(lehká závislost)
Dítě ve stupni závislosti II
(středně těžká závislost)
Dítě ve stupni závislosti III
(těžká závislost)
Dítě ve stupni závislosti IV
(úplná závislost)
Do 6 let 5 115 6 105 6 490 7 040
6 – 12 let 6 215 7 480 7 975 8635
12 – 18 let 7 095 8580 9 130 9 570
18 – 26 let 7 425 8 910 9 460 9 900

Příspěvek při ukončení pěstounské péče

Nově je zaveden zaopatřovací příspěvek, který je určen pro mladé dospělé odcházející z náhradní rodinné péče nebo ústavní výchovy.

Jedná se o:

 •   zaopatřovací příspěvek opakující se
 •  zaopatřovací příspěvek jednorázový.

Zaopatřovací příspěvek opakující se a zaopatřovací příspěvek jednorázový jsou dávky určené pro mladé dospělé odcházející z péče ústavního zařízení a po ukončení náhradní rodinné péče.

Zaopatřovací příspěvek jednorázový činí 25 000 Kč, vyplácí se stejné osobně pouze jednou,

Zaopatřovací příspěvek opakující se činí 15 000 Kč měsíčně a může být vyplácen nejdéle do 26 let věku nezaopatřeného mladého dospělého.

Do konce roku 2027 bude moci mladý dospělý volit, zda bude pobírat zaopatřovací příspěvek opakující se nebo při splnění podmínek zákona bude i nadále pobírat příspěvek na úhradu potřeb dítěte a osoba, která byla do jeho zletilosti osobou pečující, bude pobírat odměnu pěstouna nebo příspěvek při pěstounské péči.

Zdroj: MPSV

 

Pokud jsme Vás oslovili a máte zájem s naší organizací uzavřít dohodu

Neváhejte nás kontaktovat